Rada školy pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej

Rada školy je zriadená podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania; plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia rodičov (Katarína Krausová: katka.krausova21@gmail.com a Miroslav Šot: miroslav.sot@gmail.com), jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy a traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy. Predseda RŠ je Juraj Vidéky: juraj@iskra.sk. Terajšia rada školy bola konštituovaná 30.11.2016. Funkčné obdobie členov je štyri roky.

Štatút RADY ŠKOLY pri CMŠ MM