Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Túto činnosť realizujeme v evanjeliovom duchu, ktorý je zameraný na humanizmus a pravé hodnoty. Chceme klásť základy človeka, ktorý si váži život, pristupuje k nemu zodpovedne a vie odpovedať na požiadavky, ktoré na neho kladie rodina, štát, cirkev, spoločnosť. Sme katolíckou škôlkou. Duchovnú starostlivosť zveril bratislavský arcibiskup sestrám saleziánkam (FMA).

Usilujeme sa vytvárať rodinnú atmosféru, ktorú deti môžu vdychovať v celom objekte škôlky.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca. Deťom veľa vysvetľujeme a pozitívne ich motivujeme. Usilujeme sa zadávať im príťažlivé úlohy a uplatňovať zážitkové metódy.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

Mgr. Mária Bučková, riaditeľka