Vedenie

Riaditeľka školy

Mgr. Mária Bučková

Konzultačné hodiny
párny týžďeň pondelok 16:00 – 17:00
nepárny týždeň pondelok 12:00 – 13:00

Zástupkyňa riaditeľky

Bc. Karolína Szelesová, fma

Konzultačné hodiny v neprítomnosti p. riaditeľky
párny týžďeň pondelok 13:00 – 14:00
nepárny týždeň pondelok 16:00 – 17:00

Naša adresa

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02/ 62 31 99 42
skolkamazzarellovej@gmail.com

Bankové spojenia

Stravovanie

Príspevok na stravu SK56 3100 0000 0040 5001 8928

Prevádzka

Príspevok na prevádzku SK34 3100 0000 0040 5001 8936

Pri úhrade treba uviesť variabilný symbol dieťaťa – VS a do popisu uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

Platbu treba uhradiť do 20. v mesiaci v sume: 65,00 € za dieťa, predškoláci 51,30 € za dieťa.

Granty, sponzoring

Darovací účet SK65 3100 0000 0040 5001 8960