Podľa aktualizovaného manuálu opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a z nariadenia zriaďovateľa vás chceme upozorniť, že:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy spolu s podpísaným čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a zákonného zástupcu – jednej sprievodnej osoby, ktorá prináša alebo vyzdvihuje dieťa z MŠ.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas konzultačných (stránkových) hodín odporúčame používať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok (podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti).