Nedá sa mi odpovedať jedno, dvomi vetami, keďže som v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej pracovala 13 rokov, čo je dosť dlhý čas na to, aby to na mne nezanechalo určitú „stopu.“ Svoju odpoveď by som rozdelila do  4. oblastí, ktoré by som chcela vyzdvihnúť a oceniť.

Duchovná správa zverená sestrám saleziánkam:

Ide o silný a jednotný východný vplyv (štýl výchovy) na deti a ich rodičov. Nazvala by som to jednoduchšie „ jednotný štýl výchovy“. Len ten, kto pracoval v materskej škole, vie povedať, že nie je samozrejmosťou, aby deti vo všetkých triedach materskej školy boli vychovávané a sprevádzané systematicky a v jednote všetkých členov zariadenia. Snaha individuálne pristupovať k jednotlivcovi, hľadať a vyzdvihnúť dary každého dieťaťa je veľmi náročné. Vytvárať prijímajúce prostredie, ktoré by umožnilo každému dieťaťu realizovať sa a rozvíjať medziľudské vzťahy. Veľmi oceňujem dlhoročnú, vytrvalú a húževnatú prácu pani riaditeľky Majky Bučkovej, saleziánky spolupracovníčky.

Výchova k praktickej viere:

Deti mohli prirodzeným spôsobom vstupovať do atmosféry viery, ktorá sa vyznačovala radosťou, konkrétnymi skutkami a slávením liturgických sviatkov a sviatkov Panny Márie. Som presvedčená, že takáto nenásilná a príťažlivá výchova vo viere je veľmi významná pre ďalší život mladého človeka či už ako veriaceho alebo neveriaceho. Ako učiteľky sme viedli deti k spoluzodpovednosti a k schopnosti vytvárania vzťahov medzi rovesníkmi. Možno to vyznie ako vysoká úroveň, ktorú nedosahujú ani mnohí dospeláci, ale ja som túto skúsenosť v CMŠ Márie Mazzarellovej zažila a bola pre mňa veľkou školou.

Vytváranie siete:

Spolupráca s rodičmi, s bratmi saleziánmi, a inými inštitúciami. Zapájanie rodičov do výchovy ich detí, vzájomné obohatenie sa, vytváranie pekných, priateľských vzťahov, pomoc rodičom začleniť sa do spoločenstva. Duchovná služba bratov saleziánov počas roka a spontánne spoznávanie škôlkárov prostredia mládežníckeho strediska na Mamateyovej, kde mnohí „odrastení škôlkári“ pokračovali vo svojom dozrievaní.

Moja vlastná osobná zrelosť:

Práca v CMŠ mi pomohla dozrieť v oblasti ľudskej, ale aj ako Bohu zasvätenej. Ak chceš robiť veci naplno, ak chceš vychovávať a formovať malé deti, si konfrontovaná s vlastnou krehkosťou a limitmi. Čírosť a úprimnosť detí je tak príťažlivá a pravá, že ťa to nemôže nechať „nečinným“ a ľahostajným. Preto som vďačná za krásne i náročné roky v CMŠ Márie Mazzarellovej.

Spracovala Dagmara Čepelová FMA