Milí rodičia,
oznamujeme vám, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na školský rok 2019/2020 budeme realizovať od 01.04. 2019 do 29.04. 2019. Pri realizácii tohto procesu sa postupuje v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej MŠ zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, podľa týchto kritérií:
– spravidla sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, výnimočne mladšie ako 3 roky,
– deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a stravovacie návyky (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
– prednostne deti, ktoré dovŕšia 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou (za podmienok voľnej kapacity MŠ),
– deti z  rodín, ktorých rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
– deti v odôvodnených vážnych rodinných situáciách

Žiadosť si môže zákonný zástupca dieťaťa stiahnuť z našej webovej stránky v sekcii dokumenty, prípadne vyzdvihnúť v CMŠ osobne.
Potvrdenú od detského lekára a kompletne vyplnenú, spolu s informačným listom o dieťati (nachádza sa tiež v spomínanej sekcii – za jeho vyplnenie vám vopred ďakujeme, pomôže nám zefektívniť konzultáciu a celý priebeh zápisu), je potrebné osobne odovzdať riaditeľke CMŠ.
Na zápis je vhodné prísť aj s dieťaťom, ale nevyžadujeme to.
Poradové číslo prevzatej prihlášky nie je kľúčové, neovplyvní prijatie dieťaťa do škôlky!

Úradné hodiny počas prijímania žiadostí:
v pondelok párny týždeň od  16.00 – 17.00 hod. (01.04.; 15.04.;29.04.)
v pondelok nepárny týždeň od 13.00 – 14.00 hod. (8.4.)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov najneskôr do 30. 6. 2019.

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2019/2020