STRAVA

1. V utorok 03.09.2019 budú zaslané e-maily so sumou na zaplatenie stravy pre deti bez dotácie (žabky+včielky+niektoré veveričky) na mesiac september, ktoré treba zaplatiť čo najskôr na uvedené číslo účtu (SK 56 3100 0000 0040 5001 8928). Nezabudnite, prosím, uviesť aj VS Vášho dieťaťa a pri prevodoch v banke do popisu uviesť ešte meno + priezvisko a triedu Vášho dieťaťa, pre lepšiu kontrolu. Tieto e-maily Vám budú zasielané každý mesiac okolo 20-teho, aby ste mohli do konca mesiaca zaplatiť stravu. (Strava sa platí mesiac vopred). Od 01.09.2019 máme zvýšený príspevok na stravovanie a to:
Klasický stravník s dotáciou 0,34 € (predškoláci), bez dotácie 1,54 € .
Na deti predškolákov (t.j. bobríci + väčšia časť veveričiek) bude poskytnutá dotácia v sume 1,20 EUR na deň. Rozdiel medzi príspevkom na stravovanie a dotáciou teda sumu 0,34 EUR na deň budú doplácať rodičia a to formou, ako je uvedené v Zápisnom lístku stravníka (t. j. 2 x 50 EUR za školský rok jedna platba do 10.09. a druhá do 31.01.2020), ktorý všetci obdržíte v triedach. Prosíme Vás o vyplnenie týchto lístkov, ktoré obdržíte po 2 ks. Jeden po vyplnení odovzdáte v triede, druhý ostane Vám.

Zápisné lístky vypĺňajú všetci rodičia !!!

Rodičia sú povinní odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo ráno najneskôr do 7:00 (telefonicky alebo e-mailom).
Pri celodennej prevádzke MŠ je každé dieťa povinné odoberať hlavné jedlo
a aspoň jedno doplnkové jedlo (desiata+obed, obed+olovrant).
Odhlasovanie olovrantov
len na celý mesiac (nahlásiť treba vopred).
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.

PREVÁDZKA

2. Platba na prevádzku je 65,00 eur na mesiac a predškoláci s malou zmenou 50,60 eur (suma, ktorá je vypočítaná 15 % sumy životného minima platnej k 1.07.2019 vo výške 95,96 EUR mesačne) na č. účtu: Sk34 3100 0000 0040 5001 8936.
!!!Platba na prevádzku sa platí na aktuálny mesiac vždy do 20 -teho (napr. september do 20 – teho septembra, október do 20-teho októbra …)!!!
Prosíme Vás, aby ste aj pri týchto platbách uvádzali VS Vášho dieťaťa, ktorý je ten istý ako pri platbách za stravu a budete ho používať počas celej dochádzky Vášho dieťaťa do našej materskej školy. Takisto pri bankovom prevode Vás prosím zadať do popisu meno+priezvisko a triedu Vášho dieťaťa pre lepšiu kontrolu.

3. Ak niekomu neboli doručené tieto e-maily alebo chcete napr. platby za stravu zasielať na iný e-mail, nechajte ,prosím, v triede u p. učiteľky novú e-mailovú adresu.

Odhlášky zasielajte a v prípade potreby kontaktujte p. Smolenovú, vedúcu šk. jedálne, ekonómku na e-mailovej adrese: jedalenmazzarellova@gmail.com alebo na tel.č. 623199942.