Začiatok tradície spoločných stretnutí

Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

„Týmto stretnutím, chceme zaviesť tradíciu spoločných stretnutí, kde by sme si mohli odovzdávať skúsenosti vo výchove a obohacovať sa o nové prístupy, formy, či metódy práce s deťmi. Zvlášť v okruhu saleziánskej rodiny, ktorá nám je tak blízka,“ predstavila nám myšlienku sestra Martina Škvareninová, ktorá časť pedagogického kolektívu z Trnávky spoznala vďaka dvojročnému výcviku Montessori pedagogiky priamo u nich.

Čo spája obe materské školy

Obe materské školy totiž spája preventívny výchovný systém dona Bosca, ktorý je zameraný na predchádzanie zla a láskavý prístup vychovávateľa k vychovávaným. Heslo dona Bosca znie: „Byť čestný občan a dobrý kresťan,“ ktoré sa snažia napĺňať v oboch materských školách.

Duchovná obnova saleziánskej rodiny

V piatok, v  popoludňajších hodinách, sa po úvodnom privítaní zhostil témy duchovnej obnovy pozvaný lektor salezián, kňaz don Andrej Kňaze. V prednáške hovoril na tému duchovnej obnovy „O radosti“, ktorá je ponúkaná pre celú saleziánsku rodinu v rámci príprav osláv vďačnosti za sto rokov prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku.

 „Počas duchovnej obnovy ma zaujali slová, že my, dospelí ,považujeme otázky povolania za otázku nejakej rozhodujúcej voľby mladosti.ʼ Áno, je potrebné sa v mladosti rozhodnúť. Ale  potrebné je vedieť sa rozhodnúť každý deň pre povolanie, ktoré som si zvolila,“ podelila sa o myšlienky z duchovnej obnovy jedna z účastníčok.

Po rušnom týždni, džavote detí, dobre padlo každej z účastníčok ticho a zamyslenie sa nad svojím životom. Učiteľky strávili čas v ústraní, v modlitbe a mali možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Počas voľných chvíľ si učiteľky z MŠ Mamy Margity v sprievode domácich učiteliek prezreli triedy „včielok,“ „žabiek“, „veveričiek“ a „bobríkov“. Pani učiteľky ocenili samostatné vchody do každej triedy, inšpirovali sa výzdobou v triedach, či prácami detí v šatniach. Zavítali aj do telocvične. Sestra Martina im s radosťou ukázala aj niekoľko Montessori pomôcok, ktoré začali v škôlke využívať pri práci s deťmi.

Preventívny systém dona Bosca v praxi

Sobota sa niesla už v zážitkovom vzdelávaní pod taktovkou  Andreja Skalu, predsedu Rady mládeže Slovenska, lektora a metodika vzdelávania v  Domke – Združení saleziánskej mládeže. Účastníčky sa na začiatku navzájom lepšie spoznali prostredníctvom zábavných aktivít – premenili sa na malých tučniakov, precvičili si pozornosť cez hru. „Bolo to zábavné, hrať sa chvíľu ako malé deti. Pre mňa, ako pedagogičku, bolo podnetné  zažiť si tú radosť, ktorú prežívajú deti. Mohla som sa vcítiť do detského sveta, keď deti prežívajú súťaživosť, učia sa mať zmysel pre presnosť, trénujú pozornosť a ešte k tomu sa snažia byť ohľaduplnými voči ostatným,“ s úsmevom priblížila ďalšia z účastníčok.

Saleziánska pedagogika

Vzdelávanie sa však nenieslo len v zábavnej forme, časť bola venovaná prednáške.  Andrej  Skala porovnával výchovu v časoch dona Bosca s dnešnou výchovou, hovoril o preventívnom a represívnom systéme. Viac priblížil rozdiel medzi pojmami „preventívny systém“ a „saleziánska pedagogika.“

„Saleziánska pedagogika je výchovný prístup, ktorý od jeho vzniku teoreticky rozpracúvajú a prakticky realizujú predovšetkým saleziáni, členovia saleziánskej rodiny aj laici. Ide o označenie výchovného pôsobenia výchovy, ktorá vychádza z „preventívneho systému“, ale je obohatená o mnohé výchovné skúsenosti a teórie, ktoré ešte neboli v čase života Jána Bosca rozpracované, napríklad teória animácie, alebo kultúrnej animácie, výchovno-pastoračný projekt, a iné,“ povedal Andrej.

Pani učiteľky pracovali aj v skupinách, kde pripravovali rôzne modelové situácie vychádzajúce z výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách a navzájom reagovali raz autoritatívnym spôsobom a raz preventívnym, láskavým spôsobom. Spoločne sa hlbšie dotkli témy asistencie v saleziánskej pedagogike ako metódy animácie.

Po skončení oficiálnej časti sa v popoludňajších hodinách učiteľky premiestnili na Trnávku. Tam zhodnotili vzdelávanie a prezreli si priestory MŠ Mamy Margity. Bolo podnetné vidieť zariadenie tried, ktoré nesú mená kvetov –  „maky,“ „zvončeky,“ „nezábudky,“ a najmä iný edukačný materiál –  Montessori pomôcky. Iná forma práce, iné pomôcky, na aké sme zvyknuté v klasických materských školách boli pre pedagogičky CMŠ Márie Mazzarellovej obohatením a inšpiráciou do pedagogickej praxe.

Podelenie sa na záver

O svoje dojmy zo vzdelávania sa podelili dve zo zúčastnených. Z Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej:

„Ako každé školenie, či vzdelávanie aj toto  mi bolo veľmi prínosné. Či už to boli prednášky, zdieľanie sa alebo práca v skupinách. To, že sme začali duchovnou obnovou malo pre mňa dvojaký efekt.  Jednak ma posilnila na duchu a dodala mi odvahu nevzdať sa.“

Z Materskej školy Mamy Margity:

„Spoločné stretnutie spojené s osobnostným rastom vo viere počas duchovnej obnovy a osobnostným rastom v profesijnej oblasti, cez vzdelávanie o  preventívnom systéme dona Bosca, saleziánskej pedagogike, bolo veľmi obohacujúce a príjemné.

Teším sa, že som mohla spoznať inšpiratívne kolegyne z inej škôlky, ako aj zažiť nové spoločenstvo. To všetko bolo popretkávané charizmou dona Bosca a jeho výchovným systémom. Milé kolegynky, zostávate mi všetky v srdci!“

Tím Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej

FOTOGALÉRIA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com