V čase letných prázdnin bude naša CMŠ v prevádzke od 02.07. do 13.07. 2018. (okrem 5.7. štvrtok – štátny sviatok) v čase stanoveným školským poriadkom od 7:00 do 16:30. Prevádzka bude obmedzená na dve triedy, preto je uprednostnená dochádzka detí zamestnaných rodičov.

Prosíme vás, aby ste svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa v júli nahlásili do zoznamu u vašich triednych učiteliek najneskôr do 13.6. 2018 (streda).

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pobytu dieťaťa v CMŠ počas letných prázdnin je určený sumou 32,50 eur pre všetky deti. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť aj príspevok na stravovanie, ktorý vám bude doručený elektronicky na mailové adresy, na ktoré vám vedúca ŠJ zasiela každý mesiac platby na stravu.

Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred a do konca júna sa rodič preukáže dokladom o zaplatení triednej učiteľke.

V prípade, že rodič neuhradí príspevok na prevádzku a stravovanie v stanovenom termíne, nemusí byť dieťa prijaté na dochádzku do CMŠ počas obdobia letných prázdnin.

Od 16.07. – 31.08. 2018 je z hygienických dôvodov a z dôvodu čerpania dovolenky prevádzka CMŠ prerušená. Náhradnú MŠ si zabezpečuje každý rodič individuálne.

Začiatok prevádzky v novom šk. roku je 03.09. 2018 (pondelok).