V čase letných prázdnin bude naša CMŠ v prevádzke od 01.07. do 12.07. 2019. (okrem stredy 5.7. – štátny sviatok) v čase stanoveným školským poriadkom od 7:00 do 16:30. Prevádzka bude obmedzená na dve triedy, preto je uprednostnená dochádzka detí zamestnaných rodičov.

Prosíme vás, aby ste svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa v júli nahlásili do zoznamu u vašich učiteliek najneskôr do 13.6. 2019 (štvrtok).

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pobytu dieťaťa v CMŠ počas letných prázdnin je určený sumou 32,50 eur pre všetky deti. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť aj príspevok na stravovanie, ktorý vám bude cca 14. júna doručený elektronicky na mailové adresy, na ktoré vám vedúca ŠJ zasiela každý mesiac platby na stravu.

Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred, do 30.6. a rodič je povinný odovzdať doklad o zaplatení učiteľkám najneskôr 1.7.2019.

V prípade, že rodič neuhradí príspevok na prevádzku a stravovanie v stanovenom termíne, dieťa nebude môcť byť na dochádzku do CMŠ počas obdobia letných prázdnin prijaté.

Od 15.07. 2019 je z hygienických dôvodov a z dôvodu čerpania dovolenky prerušená do 31.08. 2019. Náhradnú MŠ si zabezpečuje každý rodič individuálne.

Začiatok prevádzky v novom šk. roku je 02.09. 2019.