V čase letných prázdnin bude naša CMŠ v prevádzke od 03.07. do 14.07. 2017. (okrem 5.7. streda – štátny sviatok) v čase stanoveným školským poriadkom od 7:00 do 16:30. Prevádzka bude obmedzená na dve triedy, preto je uprednostnená dochádzka detí zamestnaných rodičov.

Prosíme vás, aby ste svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa v júli nahlásili do zoznamu u vašich triednych učiteliek najneskôr do 14.6. 2017 (streda).

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pobytu dieťaťa v CMŠ počas letných prázdnin je určený sumou 28 eur pre všetky deti. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť aj príspevok na stravovanie, ktorý vám bude v dňoch 15. alebo 16. júna doručený elektronicky na mailové adresy, na ktoré vám vedúca ŠJ zasiela každý mesiac platby na stravu.

Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred a do konca júna sa rodič preukáže dokladom o zaplatení triednej učiteľke.

V prípade, že rodič neuhradí príspevok na prevádzku a stravovanie v stanovenom termíne, nemusí byť dieťa prijaté na dochádzku do CMŠ počas obdobia letných prázdnin.

Od 17.07. 2017 je z hygienických dôvodov a z dôvodu čerpania dovolenky prerušená do 31.08. 2017. Náhradnú MŠ si zabezpečuje každý rodič individuálne.

Začiatok prevádzky v novom šk. roku je 04.09. 2017.