Je tu záver školského roka

Oslava Márie Dominiky Mazzarellovej

9. mája v dopoludňajších hodinách čaká na deti spoločná oslava patrónky našej CMŠ.

Svätá omša

11. mája (piatok) o 10:45 nás v kaplnke našej CMŠ čaká spoločná svätá omša. Pozývame aj vás, milí rodičia.

Výlet do Abelandu (Dar k MDD)

15. mája od 8:00 budeme s deťmi cestovať do Abelandu (Lozorno), kde budú pre deti pripravené rôzne atrakcie – zvieratá, ľudové remeslá a pod.

Fotografovanie tried

17. mája prebehne v našej škôlke fotografovanie triednych kolektívov, aj samotných detí.

Výlet s rodinami

19. mája od 9:00 vás, milé rodinky, pozývame na spoločný výlet (opekanie, hry v prírode a pod.)

Knižnica

22. mája navštívia naši predškoláci miestnu knižnicu na Furdekovej ulici.

Futbalový turnaj

23. mája o 15:30 vás, milí rodičia pozývame na Futbalový turnaj o putovný pohár Márie Pomocnice. Družstvá budú zložené z Bobríkov a Veveričiek.

Logopedické vyšetrenie

29. mája od 9:00 sa sledované deti zúčastnia kontrolného logopedického vyšetrenia.

Mobilná dopravná výchova

31. mája nám zástupcovia spoločnosti OLO a.s. urobia na našom krásnom dopravnom ihrisku praktický dopravný kurz.

Deň rodiny

14. júna o 15:30 vás, milí rodičia, v mene vašich detí pozývame na náš škôlkarsky dvor (k dopravnému ihrisku) na spoločné vystúpenie všetkých tried pri príležitosti Dňa Matiek a Dňa otcov. Šikovné mamičky môžu priniesť aj niečo pre potešenie bruška.

Púť s rodinami

16. júna vás, milé rodinky pozývame a púť (miesto sa dozviete čoskoro), pri príležitosti 150. výročia posvätenia Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne.

Rozlúčka predškolákov

20. júna sa o 10:30 v triede Bobríkov budú predškoláci kultúrnym programom lúčiť s deťmi a zamestnancami CMŠ.

Nocovačka (Bobríci)

22. júna (piatok) sa Bobríci nepoberú domov ako ostatné deti, ale naposledy spoločne prenocujú v našej škôlke.

Grilovačka (Predškoláci)

23. júna o 10:00 sa predškoláci na grilovačke, v priestoroch našej CMŠ, rozlúčia so škôlkou a rodinami svojich kamarátov.

Sv. omša + zasvätenie predškolákov Panne Márii

28. júna (štvrtok) o 16:00 vás, milí rodičia, pozývame to triedy Bobríci na záverečnú sv. omšu, kde sa predškoláci zveria pod ochranu Panny Márie.

Letné prázdniny

V čase letných prázdnin bude naša CMŠ v prevádzke od 02.07. do 13.07. 2018. (okrem 5.7. štvrtok – štátny sviatok) v čase stanoveným školským poriadkom od 7:00 do 16:30. Prevádzka bude obmedzená na dve triedy, preto je uprednostnená dochádzka detí zamestnaných rodičov.

Prosíme vás, aby ste svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa v júli nahlásili do zoznamu u vašich triednych učiteliek najneskôr do 13.6. 2018 (streda).

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pobytu dieťaťa v CMŠ počas letných prázdnin je určený sumou 32,50 eur pre všetky deti. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť aj príspevok na stravovanie, ktorý vám bude doručený elektronicky na mailové adresy, na ktoré vám vedúca ŠJ zasiela každý mesiac platby na stravu.

Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred a do konca júna sa rodič preukáže dokladom o zaplatení triednej učiteľke.

V prípade, že rodič neuhradí príspevok na prevádzku a stravovanie v stanovenom termíne, nemusí byť dieťa prijaté na dochádzku do CMŠ počas obdobia letných prázdnin.

Od 16.07. – 31.08. 2018 je z hygienických dôvodov a z dôvodu čerpania dovolenky prevádzka CMŠ prerušená. Náhradnú MŠ si zabezpečuje každý rodič individuálne.

Začiatok prevádzky v novom šk. roku je 03.09. 2018 (pondelok).

Detailnejšie informácie a pokyny budú zverejnené pred akciou na nástenkách v šatniach CMŠ.